Na ntina

Na ntina na Biso

PO NA

Na ntina na Babongoli na biso

Babongoli bazali eloko na biso ya ntina mingi. Babongoli na biso bakoki kosala misala ya mindɔndɔ mpe ya minene oyo esɛngaka kosangisa minɔkɔ ndenge na ndenge. Ekipi na biso ya babongoli batalaka mitindo ya nkota ya mboka, lolenge ya kosala formatage mpe mayangani. Tosali elongo na babongoli na biso mingi na boumeli ya mbula koleka 10. Soki olingi kosangana na ekipi na biso ya babongoli, tindela biso e-mail na CV na yo.
about-sect2.jpg
MISALA YA MISALA

Misala ya kobongola mikanda

Na kotalaka bokende liboso na domaine ya Technologie ya Information tokoki kaka kosepela mpe kosalela nionso oyo ememaka Bomoto na biso na ba niveaux ya likolo kutu ya Développement. Mbula ntuku minei oyo euti koleka ememi mbongwana monene na lolenge ya bomoi mpe ya mosala. Phénomène oyo ezali na bizaleli mingi lokola boyei ya Société d’information.

Pene na mibu ntuku mibale eleki, mingi ya makambo ya nimero ezalaki ya makomi. Lelo oyo, ekómi monene mpe ekómi na makambo ya koyoka, ya video mpe ya bililingi. Mokakatano ezali sikawa kobongisa, kososola, mpe koluka sango oyo ya multimodale na lolenge ya makasi, ya malamu, mpe ya mayele, mpe kosala ba systèmes ya kozala na bondimi oyo epesaka nzela na boyokani ya multimodale ya bomoto mpe ya kososola.

Cluster ya Excellence na oyo etali « Informatique multimodale et interaction », oyo esalemi na Fondation allemande de recherche (DFG) na kati ya Initiative allemande ya Excellence, etali mokakatano oyo. Liloba multimodal elimboli lolenge ekeseni ya nsango lokola makomi, maloba, bilili, video, bililingi, mpe ba données ya dimension ya likolo, mpe lolenge oyo emonanaka mpe epesameli yango, mingi mingi na nzela ya komona, koyoka, mpe kolakisa bato.Cluster yango ezali na ba départements ya Informatique mpe Linguistique informatique mpe Phonétique ya Université ya Saarland, Institut Max Planck ya informatique, Centre allemand ya recherche ya intelligence artificielle, mpe Institut Max Planck ya sika oyo esalemi mpo na ba systèmes logiciels.

Mpo na kopesa Excellence, Immédiateté, mpe Efficacité tosangisaka technologie ya mikolo oyo mpe ba installations ya bato.

Ba services na biso ezali na kati ya...

 • Mabongoli ya Noki
 • Mabongoli ya Mikanda
 • Mabongoli oyo mazali na mokanda ya kondimama
 • Mabongoli ya tekiniki
 • Ingénierie Électrique &
 • Électronique
 • IT & Logiciel
 • Bosololi & Bopanzi sango
 • Mabongoli ya site Internet
 • Mabongoli na Economie & Droit
 • Misolo & Banque
 • Chimie & Biotechnologie ya mayele
 • Médecine, mpe na
 • farmasi
 • etc. En fonction ya lolenge ya commande, lisusu Home Services ekoki kozala choix ya ba clients na biso to/ na ba indépendants.
professional-tr.jpg

Minɔkɔ Nyonso

Tozali kopesa mabongoli na minoko ya UE, Minɔkɔ ya Afrika mpe Minɔkɔ ya Azia.

Monoko nyonso, na esika nyonso oyo olingi libongoli kokakatana te mpo na kozwa boyokani na misala na biso.
Tozali kopesa babongoli oyo bazali na makoki mingi mpe tokosepela kopona bato oyo bazali na eksperiansi oyo ebongi na ekipi na biso ya mosala oyo ekoki kobongwana mpo na kosalisa bango. Tozali kopesa ba interprètes simultané mpo na ba conférences, mpe ba interprètes consécutifs mpe ad-hoc mpo na ba réunions na ba délégués internationals oyo bazali wana. Tozali mpe na makoki ya kopesa babongoli mpo na misala ya Tribinale. Mosala na biso ya kobongola makambo etali minɔkɔ koleka 100. Ba interprètes simultané mpo na ba conférences basalaka ntango nyonso mibalemibale uta na kati ya kiosque moko. Na tina ya ba niveaux ya fatigue ya likolo oyo eyaka na kobongola na maloba maloba ya ba délégués na monoko mosusu na moment moko oyo balobaka yango, paire moko na moko ya ba interprètes esalaka en tandem : tango interprète moko azali koloba, interprète mosusu azali kopema.

Biteni

Couverture Bato bazali na departema ya makasi ya kobongola miso na miso. Babongoli na biso baponamaka na mabɔkɔ mpo na mosala mokomoko; ezala babengami mpo na kosunga na botali ya izini, bilei ya mpokwa ya mombongo to kosala na esika ya kosala bafilme, tosalaka makasi ete totinda moto ya mayele na nkota oyo ayebi mosala malamu mpe azali na bomoto oyo ebongi mpo na esika wana. Tozalaka ntango nyonso nokinoki mpo na koyanola na bamposa ya monɔkɔ ya mbalakaka.
Epayi wapi molimboli atelemi pembeni ya molobi mpe alimboli na biteni, i.e. na bolandi. Na kotalela bolai ya biteni ya maloba, molimboli akoki kozwa banɔti, mpe na nsima ntango molobi atɛlɛmi, mobongoli azongelaka makambo oyo elobami na monɔkɔ oyo asɛngi. Molimboli akobimisa na bosikisiki makambo oyo elobami. Lolenge oyo ya kolimbola esalelamaka mingi mingi mpo na masolo mikuse mpe bosololi na bapanzi sango na bomoi.
Moko ya ba services oyo ezali kokola noki oyo ezali kosalelama mingi na ba clients na biso. Service flexible oyo ekoki zinga zinga na yo mpe ekoki kozala na kati ya ba minutes. Ba coordonnateurs na biso bakozua ba coordonnées na yo ya contact epayi na yo mpe na sima bako setup appel ya conférence. Na sima, coordonnateur akobenga yo na interlocuteur na yo, na interprète professionnel na ligne oyo azali prêt ya kobanda ko interpréter. Service oyo epesaka alternative ya talo moke na interprétation face à face…
Ba interprètes ya whispering ya valeur munene oyo ezo couvrir plus de 100 langues. Esengeli te kozala na bisaleli ya sipesiale. Kolimbola na mongongo ya nse ezali nini? Whispering Interpreting ezali esika molimboli afandi pembeni ya moto oyo azali na mposa ya kososola monoko ya bapaya mpe azali koloba na mongongo ya nse oyo ezali koloba na litoi na bango.
Lolenge ya kolimbola oyo elandi oyo ezali na mwa moke lolenge ya kolimbola oyo ezali ya moto ye moko mpe oyo ezali ya momeseno te. Esalelamaka mingi mingi mpo na bituluku mike to makita (e.g. likita ya mombongo kati na bakambi mibale). Mpo na kobongola boyokani, babongoli na biso oyo bayebi makambo mingi mpe oyo bayebi mosala malamu basalaka na monɔkɔ na bango ya mboka mpe na libándá ya monɔkɔ na bango.

Boyebi  na  Yo  ezali  Nzela  ya Elonga na Yo!

Ndenge nini omipesaka na Bomoi mobimba ya Boyekoli ya Boyekoli? Expérience mpe enthousiasme ezali bougie moko na moko oyo esalaka mpo na kopelisa succès na yo. Kasi soki olingi kotonga vitesse mpe kobatela momentum, okozala na besoin ya carburant durable na forme ya apprentissage ya vie mobimba. Mokili ezali na ezalela ya evolution perpétuelle, mpe mpo na kozala na boyokani na makambo ya sika mpe kososola lolenge nini kosalela yango malamu, you’ll need to get curious and strive to continuely expand your knowledge base. Lakisa ngai moto nyonso oyo alongi mpe nakomonisa yo moto oyo azali ntango nyonso kolona makanisi na ye mpe azali koluka ntango nyonso banzela ya sika mpo na kokɔtisa boyebi mpe kosalela yango na makambo nyonso oyo basalaka. Matambe misato mpo na kokokisa

Etape 1: Tángá makambo oyo ezali kopesa mpasi.
Etape 2: Luká makanisi ya malamu.
Etape 3: Yekola mpo ete okoka koteya basusu. Moto akoki koyekola mpo na ntango oyo etyami ndelo te kozanga ete akutana na Monɔkɔ oyo ezali ya mboka te?

Esika ya Biro

Adresi:
Peter-Henlein-Strasse 73 – 90459 Nuremberg/ Allemagne
Telephone: 0049-911-473708 na nzela ya telefone
Fax: 0049-911-4720669